Městys Mikulovice

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřad info > Matrika

Matrika

 

Svatební obřad

Svatební obřad lze uskutečnit na místech k tomu určených např. v obřadní síni úřadu městyse Mikulovice (občanský sňatek), v kostele sv. Petra a Pavla v Mikulovicích (církevní sňatek) nebo na jiném vhodném místě.

Za svatební obřad na předem schválených místech pro oddávání v matričním obvodu Mikulovice se žádný správní poplatek nevybírá.

Za svatební obřad uskutečněný na jiném vhodném místě se vybírá správní poplatek ve výši 1.000,- Kč dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Tento poplatek se vybírá pouze od jednoho ze snoubenců.

Oddávacími dny je  pátek a sobota. V jiné dny zaplatí snoubenci výše uvedený provozní poplatek 1.000,- Kč.
Ve dnech 24.12. - 26.12. a 1.1. se neoddává. Správní poplatek za jiné vhodné místo ke sňatku nebo za jiný oddávající den se nenačítává.

Snoubenec, který je státním občanem ČR, k vyplněnému dotazníku k uzavření manželství připojí:

 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost

 • rodný list

 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)

 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)

 • případný úmrtní list zemřelého manžela

 • případný pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu).

 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci

 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci

Snoubenec, který je cizím státním příslušníkem – k vyplněnému dotazníku k uzavření manželství připojí:

 • doklad k prokázání totožnosti (platný cestovní pas,průkaz povolení k pobytu),

 • doklad o narození (úřední překlad + kopie cizozemského dokladu ověřená příslušnými vyššími orgány státu, který jej vydal a superlegalizace českého zastupitelského úřadu),

 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství obsahující jméno a příjmení snoubence, datum narození, údaj o trvalém bydlišti, státní občanství, rodinný stav – pokud některý údaj není v dokladu uveden, musí být doložen samostatným potvrzením, pokud nelze toto potvrzení ze závažných důvodů obstarat (obstarání tohoto potvrzení je spojeno s těžko překonatelnou překážkou), může o této chybějící skutečnosti učinit cizinec prohlášení před konzulem svého domovského státu,

 • doklad o povolení pobytu na území ČR z cizinecké policie ČR (dle pobytu cizince na území ČR) – ne starší 7 dnů před konáním svatebního obřadu, tento doklad je třeba předložit nejpozději 3 dny před obřadem, jinak nemůže být manželství uzavřeno.

Dále je třeba na vlastní náklady přizvat soudního tlumočníka v případě, že cizinec nerozumí českému jazyku.

  

Vystavení oddacích listů již zapsaných svatebních obřadů

Na oddací matrice lze rovněž získat za správní poplatek 100,- Kč duplikát oddacího listu, uskutečnil-li se sňatek v našem matričním obvodě po 10.1.1922 (pro část Běhařovice) a od roku 1911 (pro část Mikulovice).

 

Svatební obřady uskutečněné v cizině

Zprostředkovává zápis sňatku uzavřeného v cizině občanem ČR do zvláštní matriky v Brně. Na základě zápisu v této matrice je manželům vystaven český oddací list.

Vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem, které je zpoplatněno částkou 500,-Kč.

 

Rodná matrika

Provádí zápis nově narozených dětí v matričním obvodu Mikulovice do matriky narození.

 Rodná matrika sepisuje s rodiči protokol o souhlasném prohlášení rodičů o určení otcovství k dítěti narozenému, nebo nenarozenému , je-li již počato, což doloží matka těhotenským průkazem. Dále je třeba přítomnost obou rodičů dítěte, doložení jejich totožnosti platnými doklady a rodnými listy. Tento úkon není zpoplatněn.

Vystavuje duplikáty rodných listů občanům narozeným na území matričního obvodu v roce 1911 a mladším. Správní poplatek je 100,-Kč.

 Stejně jako oddací matrika zprostředkovává zápisy narození občanů ČR na území cizích států do zvláštní matriky v Brně.

 

Úmrtní matrika

Vystavuje úmrtní listy občanů, kteří zemřeli na území zdejšího matričního obvodu. Rozhodující tedy není poslední trvalé bydliště zemřelého, jak se často pozůstalí domnívají, nýbrž místo úmrtí.

K vystavení úmrtního listu matriční úřad vyžaduje list o prohlídce zemřelého, občanský průkaz zemřelého,  rodný list zemřelého a rodný list vypravovatele pohřbu. V případě, že vypravovatel pohřbu není přímý příbuzný, požaduje se i faktura za pohřeb. (pozn. všechny tyto doklady by měl zaslat pohřební ústav, u kterého si pohřeb objednáte).

Úmrtní matrika dále vydává duplikáty úmrtních listů za správní poplatek 100,- Kč na území matričního obvodu (zemřelí po roce 1911 včetně) a taktéž zprostředkovává zápis úmrtí osob ČR v zahraničí do zvláštní matriky.

 

Změna jména, příjmení - informace

Na matričním oddělení lze v zákonem stanovených případech vyřídit změnu jména a příjmení.

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do 1 měsíce po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit u kteréhokoliv matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

Oznámení lze učinit ústně do protokolu nebo písemně u kteréhokoliv matričního úřadu. Nutno předložit – průkaz totožnosti, oddací list, rozsudek o rozvodu s vyznačením právní moci.

Bylo-li manželství občana uzavřeno v cizině lze učinit prostřednictvím matričního úřadu v ČR nebo prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR nebo přímo u zvláštní matriky Brno. Změna příjmení v tomto případě nepodléhá správnímu poplatku. Tímto způsobem je možno změnit na příjmení, pod nímž bylo toto rozvedené manželství uzavíráno, nikoliv např. na rodné pokud předcházelo příjmení, pod nímž byl sňatek uzavřen. Nepodléhá správnímu poplatku.

Žádá-li rozvedený manžel o změnu příjmení po uplynutí měsíční lhůty po právní moci rozsudku o rozvodu, musí předložit žádost s uvedením důvodů, rozvodový rozsudek s vyznačenou právní mocí, oddací list a doklad o zaplacení správního poplatku 100,- Kč. Na rozdíl od předchozího odstavce zde je příslušným matriční úřad v místě trvalého bydliště žadatele.

V případě žádosti o změnu jména či příjmení nezletilého dítěte (např. po novém sňatku matky či po rozvodu rodičů) je příslušný úřad v místě trvalého bydliště dítěte. K řádně odůvodněné písemné žádosti je třeba předložit písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem (lze nahradit rozsudkem obvodního soudu, jímž se uděluje souhlas k podání žádosti o změnu jména či příjmení dítěte), dále rodný list dítěte, rozvodový rozsudek, jde-li o dítě svěřené po rozvodu do výchovy, a oddací list, bylo-li uzavřeno nové manželství. Správní poplatek činí 1000,- Kč.

Poplatky:

Změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného zkomoleného či cizojazyčného jsou zpoplatněny správním poplatkem 100,- Kč.

Změna jména nebo příjmení v ostatních případech: 1000,-Kč.

Osvobozeni od poplatku jsou žadatelé v případě změny pohlaví, při změně nebo opravě jména (příjmení) osvojenců , při změně jména (příjmení) v důsledku nesprávných či neúplných zápisů v matrice a dále při změně příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá zpět své dřívější příjmení, byla-li tato skutečnost oznámena  do 1 měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

 

Určení otcovství dítěte před i po narození

Narození - určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Rodiče dítěte mohou, pokud nejsou manželé, určit souhlasným prohlášením otcovství k nenarozenému, případně narozenému dítěti před matričním úřadem nebo soudem. Prohlášení nezletilého rodiče o otcovství lze učinit pouze před soudem. Oprávněni v této věci jednat (podat žádost apod.) jsou rodiče dítěte.
Písemnou žádost o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů podávají oba rodiče osobně, současně u matričního úřadu. Matrikářka sepíše souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, toto pak podepisují oba rodiče současně. Řešení životní situace zahájíte osobní návštěvou na úřadu městyse Mikulovice - matrika.Jaké doklady je nutné mít s sebou?
K žádosti rodiče předloží tyto doklady:
určení otcovství k nenarozenému dítěti:

 • občanské průkazy (případně cestovní pas a potvrzení o trvalém pobytu a stavu)

 • rodné listy

 • matka - těhotenský průkaz

 • rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství

 • ovdovělá matka - úmrtní list manžela


určení otcovství k narozenému dítěti:

 • rodný list dítěte (pokud byl již vystaven)

 • občanské průkazy (případně cestovní pas a potvrzení o trvalém pobytu a stavu)

 • rodné listy

 • rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství

 • ovdovělá matka - úmrtní list manžela


Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Bez poplatku.Další informace:
Pokud se dítě narodí nebo má narodit do uplynutí třístého dne po zániku manželství matky (od rozvodu manželství nebo úmrtí manžela), určení otcovství provést nelze a do knihy narození se jako otec dítěte zapíše bývalý manžel matky, pokud před narozením matka neuzavřela manželství nové.

 

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu nebo sociální dávky

Dle §10 zákona č.582/1991Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení úřad městyse rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce sociálních a důchodových dávek. Toto opatření se využívá v situaci, kdy oprávněný (např.důchodce) není schopen přebírat vzhledem ke svému zdravotnímu stavu důchodové nebo sociální dávky a je nutné zajistit využití těchto dávek ve prospěch oprávněného (důchodce).

 • Učinit podání žádosti o ustanovení zvláštního příjemce je oprávněn oprávněný nebo jeho zákonný zástupce, popř. zvláštní příjemce v místě svého trvalého pobytu.

 • Podání se činí písemně s uvedením náležitostí a uvedením důvodů (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, údaj trvalého pobytu oprávněného i zvláštního příjemce).

 • Úřad městyse ustanovuje zvláštního příjemce dávek s jeho souhlasem v případě, že oprávněný (příjemce dávky) nebo jeho zákonný zástupce nemůže výplatu přijímat, to neplatí, pokud oprávněný nebo jeho zákonný zástupce, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemůže podat vyjádření k ustanovení zvláštního příjemce.

 • Podklady a dokumenty, které je třeba doložit k podané žádosti :Žádost je vyřízena bezodkladně , případně do 30 dnů od podání žádosti.

  1. občanský průkaz oprávněného,

  2. výměr důchodu nebo dávky oprávněného,

  3. občanský průkaz zvláštního příjemce,

  4. potvrzení ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu oprávněného.

 • Správní poplatky nejsou předepsány.

Formuláře ke stažení:

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění ustanoveni_prijemce.pdf 

 

Státní občanství

OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ K VYDÁNÍ PRVNÍHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU A PRVNÍHO CESTOVNÍHO PASU JE OD 01.01.2012 ZRUŠENO.

 

Občanské průkazy

(lze vyřídit již pouze na MěÚ Znojmo, na úřadě v Mikulovicích lze nahlásit pouze ztrátu občanského průkazu a vystavení náhradního dokladu, který platí pouze 2 měsíce.

Občanské průkazy (nově po 1.1.2012)

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.
Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník nebo jiný zákonný zástupce.

Jaké typy občanských průkazů se vydávají
občanské průkazy se strojově čitelnými údaji občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let a občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let. Občan si může zvolit, zda požádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo bez čipu,
občanské průkazy bez strojově čitelných údajů:
- s dobou platnosti na 6 měsíců, jestliže nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, protože došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo ke katastrofě či jiné mimořádné události,
- s dobou platnosti na 3 měsíce, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí českého státního občanství,
- s dobou platnosti na 1 měsíc na žádost občana v případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu, nebo pokud občan potřebuje občanský průkaz v souvislosti s výkonem volebního práva; žádost o jeho vydání se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.
Všechny typy občanských průkazů lze použít k cestě do států Evropské unie.

Kdo a za jakých podmínek
O vydání občanského průkazu žádá:
občan starší 15 let; předložením žádosti a dokladů potřebných pro vydání občanského průkazu může pověřit jinou osobu, která se nemusí prokazovat plnou mocí (pokud se občan rozhodne, že pro účely vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji využije fotografie a podpis vedené v informačním systému evidence cestovních dokladů a od 1. ledna 2013 i v informačním systému evidence občanských průkazů, od jejichž pořízení neuplynula doba delší než 1 rok),
za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou,
za občana, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven.

Upozornění
Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, je nutná při podání žádosti osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořizování jeho fotografie a podpisu.


Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost.

Jak a kam se obrátit

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s čipem nebo bez čipu, může občan podat žádost:
u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22, (ve Znojmě – Městský úřad Znojmo, Pražská 59, budova Policie ČR),
v elektronické podobě místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na stanoveném formuláři* za těchto podmínek:
o lze použít digitalizovanou fotografii občana a jeho podpis z evidence cestovních dokladů, od 1. ledna 2013 i z evidence občanských průkazů, jestliže od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby občana,
o žádost se zasílá prostřednictvím datové schránky; není-li doručena prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

* Přístup k tomuto formuláři je v části „Tiskopisy“. (stránky MVČR)

Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává pouze u místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kterým je:
obecní úřad obce s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze úřad městské části Prahy 1 až 22), v jehož obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu,
obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky, nemá-li občan trvalý pobyt na území České republiky, (MěÚ Znojmo, správní odbor, Pražská 59 – přepážka č. 122)
Magistrát města Brna, neměl-li občan trvalý pobyt na území České republiky nebo jej nelze zjistit.

Převzetí občanského průkazu
občan si může při podání žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu zvolit obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého občanský průkaz převezme; pokud tak neučiní, převezme občanský průkaz u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který je příslušný k jeho vydání,
občanský průkaz bez strojově čitelných údajů lze převzít pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu,
vyžaduje se osobní převzetí občanského průkazu občanem, jemuž se vydává, nebo jeho zákonným zástupcem anebo například pěstounem, jedná-li se o dítě ve věku do 15 let;
převzetí občanského průkazu jinou osobou, která podala žádost o jeho vydání, je vyloučeno,
při převzetí občanského průkazu si občan zvolí bezpečnostní osobní kód, který slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy.

Co předkládáte
Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu:
doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
nepodává se vyplněná žádost na úředním tiskopisu, protože žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost.

Fotografii lze za účelem vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji pořídit dvěma způsoby:
1. u obecního úřadu obce s rozšířenou působností; fotografii pořizuje úředník při podání žádosti,
2. u fotografa, který ji elektronicky zašle prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož požádáte o vydání občanského průkazu.

Jedná-li se o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů:
vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu;
dvě fotografie,
doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.

Fotografie musí mít tyto náležitosti
Má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení, je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu, s rovnými nebo zaoblenými rohy s poloměrem r = 3 mm +/- 0,5 mm, o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm.
Zobrazuje hlavu a horní část ramen zobrazované osoby, a to v předním čelném pohledu. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.
Odpovídá podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Brýle osoby na fotografii nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky. Pokrývka hlavy z náboženských nebo zdravotních důvodů nesmí na obličeji vytvářet stíny.
Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm.
Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré, popřípadě světlešedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie, popřípadě digitální fotografie osoby, ani jejího tisku.

Doklady předkládané k vydání občanského průkazu
Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.
K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá:
rodný list,
doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání.

K vydání prvního občanského průkazupo ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství udělením, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, se předkládá:
rodný list; to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce bezprostředně po nabytí státního občanství udělením,
doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz.

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, se předkládá:
rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti občana k právním úkonům,
občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

K vydání prvního občanského průkazu pro občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům se předkládá:
rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
rozhodnutí soudu o zbavení občana způsobilosti k právním úkonům,
občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

Při vydání nového občanského průkazu
se předkládá dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, diplom). Doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list, popř. další doklady.
občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost a předložit potvrzení o občanském průkazu vydané při ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení dosavadního občanského průkazu,
občan, jemuž byl vydán občanský průkaz bez strojově čitelných údajů bezprostředně po nabytí státního občanství udělením, předkládá před vydáním nového občanského průkazu rodný list.

Formuláře
Občan, který žádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu, nepodává vyplněnou žádost na úředním tiskopisu, pouze předloží požadované doklady. Žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost. Pokud je vedena v evidenci cestovních dokladů (od 1. ledna 2013 i v evidenci občanských průkazů) digitalizovaná fotografie občana a jeho podpis a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok, může občan podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu v elektronické podobě na tomto elektronickém formuláři. Formuláře žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů jsou k dispozici u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Lze použít i žádost uveřejněnou zde.

Poplatky a termíny
Poplatky

Úkon

Poplatek

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (tento správní poplatek se vybere vždy bez ohledu na věk občana a důvod vydání občanského průkazu)

 

500,- Kč

Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc

 

100,- Kč

Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce

 

100,- Kč

Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let

 

50,- Kč

Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky

 

100,- Kč

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy

 

100,- Kč

Lhůty pro vyřízení
občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla žádost předána,
občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana do 15 dnů ode dne podání žádosti.

Právní úprava
zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
ve znění zákona č. 491/2001 Sb.
ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
ve znění zákona č. 559/2004 Sb.
ve znění zákona č. 395/2005 Sb.
ve znění zákona č. 21/2006 Sb.
ve znění zákona č. 115/2006 Sb.
ve znění zákona č. 136/2006 Sb.
ve znění zákona č. 342/2006 Sb.
ve znění zákona č. 129/2008 Sb.
ve znění zákona č. 239/2008 Sb.
ve znění zákona č. 41/2009 Sb.
ve znění zákona č. 227/2009 Sb. (zákon č. 306/2009 Sb., zákon č. 101/2010 Sb.)
zákon č. 424/2010 Sb.
vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.

Doplňující zákony a předpisy
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, § 21 odst. 1 písm. b)

Opravné prostředky a sankce
Opravné prostředky
Proti rozhodnutím ve věcech občanských průkazů lze podat odvolání, pokud to zákon o občanských průkazech a správní řád umožňují, a to proti rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu nebo proti rozhodnutí o přestupku na úseku občanských průkazů.

Sankce
Občan, který nesplnil povinnost nebo porušil zákaz stanovený zákonem o občanských průkazech se dopouští přestupku podle § 16a zákona o občanských průkazech.

Občan se dopustí přestupku tím, že:
a) poruší povinnost mít občanský průkaz,
b) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,
c) nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů:
po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu (po uplynutí doby platnosti nebo po ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu),
po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství,
po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo,
po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné,
po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera,
po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého,
po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
d) ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz,
e)neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu,
f) poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,
g) ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti,
h) v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů,
i) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu,
j) požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek,
k) pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana,
l) nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let,
m) neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu,
n) prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásil,
o) neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu, nebo
p) neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu.

Za přestupek uvedený v písmenech a) a n) lze uložit pokutu do 15 000 Kč, za přestupek v písmenech b) až m) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek v písmenech o) a p) lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

Pokud občan nemá v občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, nemá povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu při změně tohoto údaje a nedopouští se tedy přestupku podle písmena c), body 2 až 7.

Další informace
Jaké údaje se do občanského průkazu zapisují na žádost občana?
Na žádost občana lze do občanského průkazu zapsat označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy, označení „docent“ nebo „profesor“ nebo vědeckou hodnost.
Pokud občan sdělí, že si nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, tento údaj se do občanského průkazu nezapíše.

S čím se občan může obrátit na obecní úřady obcí s rozšířenou působností, matriční úřady, Policii České republiky a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí po vydání občanského průkazu?

1. U obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu lze:
ohlásit ztrátu, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití občanského průkazu,
odevzdat nalezený občanský průkaz nebo občanský průkaz zemřelého občana anebo prohlášeného za mrtvého,
odevzdat občanský průkaz do úschovy po dobu dlouhodobého pobytu v zahraničí (pouze obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu),
odevzdat občanský průkaz, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, pozbyl státní občanství České republiky (pouze obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu).
2) Policii České republiky lze ohlásit odcizení nebo nález občanského průkazu
3) Zastupitelskému úřadu České republiky v zahraničí lze ohlásit ztrátu, odcizení nebo zničení občanského průkazu, anebo jeho nález.

Poskytování údajů z evidence občanských průkazů
Ministerstvo vnitra a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z evidence občanských průkazů subjektům, pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, a to v rozsahu a způsobem v nich vymezených.

Poskytování údajů občanům
Ministerstvo vnitra nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů. Za poskytnutí údajů se platí správní poplatek. Žádost lze podat dvěma způsoby:

1. písemně
V žádosti občan uvede:
jméno, popřípadě jména a příjmení,
rodné číslo,
číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,
adresu místa trvalého pobytu,
rozsah požadovaných údajů.

Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana. Úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz.
Za občana mladšího 15 let, za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, může žádost podat zákonný zástupce, opatrovník nebo i další osoby oprávněné požádat za tyto občany o vydání občanského průkazu.
Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

2. v elektronické podobě
Žádost se podává na tomto formuláři stanoveném Ministerstvem vnitra. Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Poznámky a upřesnění
Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, musí doložit pravdivost údajů uváděných v žádosti. Pokud pravdivost údajů nedoloží ani po opakované výzvě, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do výše 10 000 Kč.

Veškeré údaje je občan povinen doložit potřebnými doklady v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v občanském průkazu, je povinen předložit doklad o jejich získání. V případě, že občan získal vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul na zahraniční vysoké škole, je povinen předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu (tento doklad vydává česká veřejná vysoká škola, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program). Stejnou povinnost má i občan, který žádá o zápis vědecké hodnosti získané v zahraničí.
Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen předložit spolu s takovým dokladem rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky, jestliže je toto uznání potřebné podle zvláštního právního předpisu (zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním).
Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed (zvláštní matrika). Výpis se nepředkládá
stanoví-li něco jiného mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána (jedná se o Smlouvu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku státního občanství a matrik, podle níž si smluvní strany uznávají platnost rodných, oddacích a úmrtních listů svých státních občanů vystavených orgány druhé smluvní strany o matričních událostech, ke kterým došlo před 1. lednem 1993,
jde-li o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství udělením.

Kde získáte bližší informace

MěÚ Znojmo, odbor správní
Marie Růžičková, tel. 515 216 363, e-mail: marie.ruzickam@arm.muznojmo.cz
Ing. Radek Svoboda, tel. 515 216 391, e-mail: radek.svoboda@arm.muznojmo.cz

Ministerstvo vnitra ČR
Informace Ministerstva vnitra ČR
Formuláře a návody na jejich vyplnění ke stažení

Menu

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas.png


Mobilní rozhlas Mikulovice

Covid v Mikulovicích


MÍSTNÍ POPLATKY

PRO ROK 2022

místní poplatky.jpg


Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje -

AKTUALITYhlaseni_poruch.png
Návod na hlášení poruch


GObec-lg-new.pngKalendář svozů r. 2022
kaledářík svozů 2022.jpg


lavice.jpgvino_easy.jpg

Počasí

Sobota Skoro jasno 23/14 °C
Neděle Jasno 27/14 °C
Pondělí Oblačno až zataženo s bouřkami 21/18 °C
Úterý Oblačno 25/18 °C

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.