Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Soubor povinně zveřejňovaných informací se zpracovává na základě § 5 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím , v platném znění, a to ve struktuře stanovené v  příloze č. 1 vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Název

Městys Mikulovice

2. Důvod a způsob založení

Městys Mikulovice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Městys Mikulovice

Mikulovice 1

671 33

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městys Mikulovice
Mikulovice 1
671 33 Mikulovice

4.3 Úřední hodiny

Pondělí

7.00 - 12.30

13.00 - 15.30

Úterý

7.00 - 12.30

13.00 - 15.30

Středa

7.00 - 12.30

13.00 - 17.00

Čtvrtek

7.00 - 12.30

13.00 - 15.30

Pátek

7.00 - 13.30

- - -4.4 Telefonní čísla

pevná linka: +420 515 252 129
mobilní telefon: +420 722 904 156

Ostatní telefonní kontakty

4.5 Adresa internetových stránek

https://www.mikulovice.eu - oficiální web městyse Mikulovice

4.6 Adresa podatelny

Městys Mikulovice
Mikulovice 1
671 33 Mikulovice

Dokumenty v elektronické podobě přijímáme na těchto technických nosičích dat: CD, DVD, flashdisk.

Povinný subjekt přijímá soubory v elektronické podobě (prostřednictvím datové schránky, ePodatelny nebo e-mailu) v těchto formátech: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, ODT, ODS, ODP, RTF, TXT, PDF a BMP.

4.7 Elektronická adresa podatelny

mestys@mikulovice.eu 

(více informací k elektronické podatelně)

Další elektronické adresy:

starosta@mikulovice.eu

 

4.8 Datová schránka


b9jbuad

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 155284220/0300 ČSOB

6. IČO

00293148

7. Plátce daně z přidané hodnoty (DIČ)

 

CZ00293148, městys je plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 

Dokumenty městyse Mikulovice

8.2 Rozpočet

Rozpočty a rozpočtová opatření města

 

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

10. Příjem podání a podnětů

10.1 Příjem podání a podnětů

Místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

 

10.2 Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Úřadu městyse Mikulovice lze podávat řádné a mimořádné opravné prostředky prostřednictvím úřadu městyse Mikulovice. O opravných prostředcích rozhoduje nadřízený orgán, kterým je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Ve vydaných rozhodnutích se uvádí poučení o opravném prostředku, které stanoví postup odvolatele.

Opravný prostředek lze podat písemně nebo ústně do protokolu u úřadu městyse Mikulovice, který rozhodnutí vydal, nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů (podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) nebo prostřednictvím datové schránky dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Opravný prostředek učiněný písemně lze podat:

• poštou na adresu Úřad městyse Mikulovice, Mikulovice 1, 671 33

• osobně v podatelně úřadu městyse Mikulovice
• v elektronické podobě na adresu mestys@mikulovice.eu podepsané uznávaným elektronickým podpisem (za podmínky, že je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, je možné jej podat pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu)

• prostřednictvím datové schránky b9jbuad

Řádné opravné prostředky

1. Odvolání (podle zákona č. 500/2004 Sb. i podle zákona č. 106/1999 Sb.)

Odvolání je řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí vydanému Úřadem městyse Mikulovice. Odvolání musí mít předepsané náležitosti - musí z něj být především patrné, kdo jej podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává u toho správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání je učiněno dnem, kdy bylo úřadu městyse doručeno. Odvolacím orgánem pro rozhodnutí vydaným Úřadem městyse Mikulovice je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

2. Odvolání (podle zákona č. 280/2009 Sb.)

Odvolání je řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí vydanému Úřadem městyse Mikulovice. Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Odvolací lhůta činí 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje. Odvolacím orgánem pro rozhodnutí vydaným Úřadem městyse Mikulovice je Krajský úřad Jihomoravského kraje. Odvolání musí mít náležitosti stanovené zákonem tj.:
a) označení správce daně, který napadené rozhodnutí vydal,
b) označení odvolatele,
c) čj., popř. číslo platebního výměru nebo jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje,
d) uvedení důvodů, v nichž jsou spatřovány nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí,
e) označení důkazních prostředků k tvrzením o skutkovém stavu, která jsou uvedena v odvolání,
f) návrh na změnu nebo zrušení rozhodnutí.

3. Odpor (podle zákona č. 500/2004 Sb.)

Odpor je řádným opravným prostředkem proti příkazu vydanému Úřadem městyse Mikulovice. Odpor je možné podat do 8 dnů ode dne oznámení (doručení) příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje. Odpor se podává u správního orgánu, který příkaz vydal.

4. Stížnost na postup při vyřizování žádostí o informace (podle zákona č. 106/1999 Sb.)

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel,

• který nesouhlasí s vyřízením žádosti prostřednictvím odkazu na zveřejněnou informaci,

• kterému po uplynutí zákonem stanovené lhůty nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

• kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

• který nesouhlasí s výší úhrady nebo výší odměny požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost se podává u povinného subjektu (úřadu městyse) do 30 dnů ode dne doručení sdělení povinného subjektu nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, jímž je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Mimořádné opravné prostředky

Proti pravomocnému správnímu rozhodnutí lze dále uplatnit mimořádné opravné prostředky. Účastník řízení může podat podnět k přezkumnému řízení, podat žádost o obnovu řízení, případně žádost o vydání nového rozhodnutí. Podmínky pro uplatnění těchto opravných prostředků stanoví správní řád, pokud zvláštní zákony nestanoví jiný postup. Způsob podání mimořádného opravného prostředku Úřadu městyse Mikulovice je shodný jako v případě podání odvolání.

1. Podnět k přezkumnému řízení (podle zákona č. 500/2004 Sb.)

V přezkumném řízení se přezkoumávají pravomocná rozhodnutí v případech, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy. Účastník řízení může dát podnět k zahájení přezkumného řízení. Správní orgán, který rozhodnutí vydal, může provést přezkumné řízení, pokud plně vyhoví účastníkovi, který podnět uplatnil, a jestliže nemůže vzniknout újma jinému účastníkovi řízení. Jestliže správní orgán neshledá důvody k zahájení přezkumného řízení, sdělí tuto skutečnost s uvedením důvodů do 30 dnů podateli. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat nejdéle do 2 měsíců ode dne, kdy se příslušný správní orgán o důvodu zahájení přezkumného řízení dozvěděl, nejdéle však do 1 roku od právní moci rozhodnutí ve věci.

2. Obnova řízení (podle zákona č. 500/2004 Sb.)

Obnovu řízení lze provést, jestliže

• vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, nebo

• bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno,

a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování.

Účastník může podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí.

3. Obnova řízení (podle zákona č. 280/2009 Sb.)

Návrh na povolení obnovy řízení se podává u správce daně, který ve věci rozhodl v prvním stupni. Návrh na povolení obnovy řízení lze podat do 6 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o důvodech obnovy řízení. V návrhu na povolení obnovy řízení musí být uvedeny okolnosti svědčící o jeho důvodnosti a o dodržení lhůty pro podání návrhu na povolení obnovy řízení.

10.3 Formuláře

Formuláře vytvořené Úřadem městyse Mikulovice

Formuláře na Portálu veřejné správy - sekce " Kam dál " - např. rubrika " Formuláře k výpisům ".

Formuláře Finanční správy ČR - daňový portál .

Formuláře Ministerstva práce a sociálních věcí - rozcestník formulářů .

Fyzické tiskopisy jsou k dostání na úřadě městyse Mikulovice, kde vám je na požádání vytisknou.

10.4 Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace

Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na  Portálu veřejné správy :


Portál Ministerstva vnitra - Občan na úřadě .

Portál Finanční správy ČR - životní situace .

Matriční záležitosti (informace úřadu městyse Mikulovice)

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:
- Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
- Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
- Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy městyse Mikulovice (obecně závazné vyhlášky a nařízení městyse) včetně jejich evidence .


Právní předpisy města a jejich evidence jsou v listinné podobě k nahlédnutí na úřadě městyse Mikulovice v úředních hodinách.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník městyse Mikulovice nebyl doposud vydán.

 

 

 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. nebyla dosud vydána.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv


Vzor licenčních smluv


13.2 Výhradní licence

Městys Mikulovice neposkytlo žádnou výhradní licenci dle ust. § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva městyse Mikulovice za rok 2023.pdf

Výroční zpráva městyse Mikulovice za rok 2022.pdf


14.1 Rozsudky

Ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl dosud žádný rozsudek vydán.

14.2 Výdaje na soudy

Městys Mikulovice žádné výdaje na soudy nemá.

15. Ostatní

15.1 Poskytnuté informace

Poskytnuté informace podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

15.2 Informace o zpracování osobních údajů


Informace o zpracování osobních údajů dle § 8 a násl. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

15.3 Informace o operačním systému

Informace o informačních systémech používaných městysem Mikulovice.pdf

15.4 Registry, evidence, seznamy nebo rejstříky

Nahlížení do katastru nemovitostí

Veřejný rejstřík (dříve obchodní)

Insolvenční rejstřík

Centrální registr oznámení podle zákona o střetu zájmů

Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES)

Registr živnostenského podnikání

Informační systém o veřejných zakázkách Portál o veřejných zakázkách Národní ekonomický nástroj   

Evidence skutečných majitelů Evidence svěřenských fondů

Rejstřík politických stran a politických hnutí Seznam veřejných sbírek

Portál veřejné správy

Portál občana

Registr smluv

Datové schránky

Rejstřík honebních společenstev ORP Znojmo