Městys Mikulovice

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřad info > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název - Městys Mikulovice

2. Důvod a způsob založení - Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

3. Organizační struktura

starosta městyse: Kříž Karel

místostarosta: Štěpnička František Mgr.

zastupitelé: Dobešová Božena, Dvořák Jaroslav, Kříž Karel, Šálek Milan Ing., Kuchynka Antonín Ing., Loger Oldřich, Štěpnička František Mgr., Vrbková Ladislava Mgr., Klouda Vojtěch, Apltauer Jakub, Balík Jan

finanční výbor - předseda - Dobešová Božena, členové - Šálek Milan Ing., Balík Jan

kontrolní výbor - předseda - Kuchynka Antonín Ing., členové - Loger Oldřich, Vrbková Ladislava Mgr.

Zaměstnanci úřadu městyse:

Soňa Černá - účetní, matrikářka
Petr Šoba - referent, matrikář
Martin Bartes - údržbář

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Úřad městyse Mikulovice
Mikulovice 1
671 33

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Úřad městyse Mikulovice
Mikulovice 1
671 33

4.3 Úřední hodiny

Pondělí

7.00 - 12.30

13.00 - 15.30

Úterý

7.00 - 12.30

13.00 - 15.30

Středa

7.00 - 12.30

13.00 - 17.00

Čtvrtek

7.00 - 12.30

13.00 - 15.30

Pátek

7.00 - 13.30

- - -

4.4 Telefonní čísla
úřad městyse: 515 252 129,
starosta Karel Kříž: 722 904 156, místostarosta Mgr. František Štěpnička: 702 153 179 

Pověřenec: Mgr. Marcela Elssnerová - tel.: 733 752 562
 
4.5 Čísla faxu
515 252 129

4.6 Adresa internetové stránky
www.mikulovice.eu

4.7 Adresa e-podatelny
podatelnazavinac.jpgmikulovice.eu
 
4.8 Další elektronické adresy:
oficiální : mestyszavinac.jpgmikulovice.eu
starosta : starostazavinac.jpgmikulovice.eu

email místostarosty: mistostarostazavinac.jpgmikulovice.eu

elektronická podatelna: podatelnazavinac.jpgmikulovice.eu
ID datové schránky: b9jbuad

5. Případné platby lze poukázat
ČSOB Znojmo, účet č.155284220/0300
- poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- místní poplatek za psy
(variabilní symbol uveďte číslo popisné vašeho domu, popř. rekreačního objektu)

6. IČ 
00293148

7. DIČ
CZ00293148

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
 
8.2 Rozpočet  
Rozpočet obce za rok 2018

 

9. Žádosti o informace
Informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím lze získat:
- na úřední desce (přehled žádostí)
- na internetových stránkách městyse Mikulovice - odkaz ZDE
- osobní návštěvou na úřadě městyse Mikulovice

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, podněty, návrhy nebo jiná dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze podat písemně poštou na adresu úřadu nebo osobně na úřadě městyse Mikulovice.

 

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí  vydané úřadem městyse Mikulovice lze podat odvolání prostřednictvím úřadu Městyse Mikulovice.
 

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 250/2016 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 280/2009 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů)

Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.

Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání  zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů (zák. č. 297/2016 Sb., o elektronickém podpisu). Odvolání musí mít náležitosti dle správního řádu. Musí z něj být především patrné, kdo jej podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání  se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

 

Odvolání učiněné písemně lze podat:

  1. poštou na adresu: Úřad městyse Mikulovice, Mikulovice 1, 671 33
  2. osobně na úřadě městyse Mikulovice

Ústní odvolání lze podat na úřadě městyse Mikulovice, který rozhodnutí vydal.  

 

12. Formuláře - formuláře jsou k dispozici na úřadě městyse.

Formuláře-matrika

 

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací
13.1. Životní situace na Portálu veřejné správy
 

 

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých Městys Mikulovice zejména jedná a rozhoduje.
Předpisy jsou k dispozici na vyžádání na úřadě městyse Mikulovice.

Základní právní předpisy (v platném znění):
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 89/2012 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
Zákon č. 250/2016 Sb., o přestupcích
Zákon č. 186/2016 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
Zákon č. 280/2009 Sb., o správě daní a poplatků
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do parlamentu ČR, v platném znění
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů /lesní zákon/
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti ze škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR /zákon o cestovních dokladech/
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů /zákon o evidenci obyvatel/
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ČR,
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
Zákon č. 250/2000 Sb., o pravidlech hospodaření územních celků
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Zákon č. 137/2016 Sb., o veřejných zakázkách

14.2 Vydané právní předpisy

  • vyhlášky, nařízení

  • usnesení zastupitelstva městyse a zápis

  • úřední deska

 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Druh informace

Sazba

1. Ústní informace, jejíž vyhledání, příp.zpracování si nevyžádá více než 1/2 hodiny

0 Kč

2. Ústní informace, jejíž vyhledání, příp. zpracování si vyžádá více než 1/2 hodiny do 1 hodiny

200 Kč

3. Ústní informace-za každou další započatou hodinu

200 Kč

4. Písemná informace, jejíž vyhledání a zpracování si vyžádá čas do 1 hodiny

150-300 Kč

5. Písemná informace za každou další započatou hodinu

300 Kč

6. U písemné informace, jejíž rozsah je nad 10 listů A4 budou požadovány náklady na každý další list

a 2 Kč

 

 

 


15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16.
Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Zákon č. 106/1999 Sb. - zprávy za uplynulá období

V souladu s ustanovením § 5 a § 18 zák.č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou předkládány tyto zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací:
Výroční zpráva za rok 2018
 
Počet podaných žádostí o informace: 1
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Počet vydaných opisů rozhodnutí soudu: 0
Počet poskytnutých výhradních licencí: 0
Počet stížností dle § 16 a): 0
Počet poskytnutých dalších informací dle zákona: 0

Další informace:
Běžné ústní informace poskytované úřadem nejsou evidovány
Za informace, poskytnuté v roce 2018, nebyla vyžádána žádná finanční úhrada
 


 

 

Další odkazy

 

Nepovinné údaje:

- počet obyvatel: 635 (stav k 1.1.2018)-dle ČSÚ
- pošta: ANO
- škola: ANO
- zdravotnické zařízení: ANO
- policie: NE
- kanalizace (ČOV): ANO
- voda: ANO
- plyn: ANO

Menu

MR_Reg_250x250.jpg

 

MÍSTNÍ POPLATKY

PRO ROK 2021

místní poplatky.jpg


Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje -

AKTUALITY


hlaseni_poruch.png

Návod na hlášení poruch

 

GObec-lg-new.png

 


Kalendář svozů r. 2021

kalendář svozů 2021.jpg

 

 

 

lavice.jpg vino_easy.jpg

Počasí

Neděle Polojasno 17/5 °C
Pondělí Oblačno až zataženo s občasným deštěm 7/2 °C
Úterý Zataženo 7/2 °C
Středa Polojasno až oblačno s dešťovými přeháňkami 6/1 °C

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.