Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Matrika > Svatební obřad, vystavení oddacího listu

Svatební obřad, vystavení oddacího listu

Svatební obřad lze uskutečnit na místech k tomu určených např. v obřadní síni úřadu městyse Mikulovice (občanský sňatek), v kostele sv. Petra a Pavla v Mikulovicích (církevní sňatek) nebo na jiném vhodném místě.

Za svatební obřad na předem schválených místech pro oddávání v matričním obvodu Mikulovice se žádný správní poplatek nevybírá.

Za svatební obřad uskutečněný na jiném vhodném místě se vybírá správní poplatek ve výši 1.000,- Kč dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Tento poplatek se vybírá pouze od jednoho ze snoubenců.

Oddávacími dny je  pátek a sobota. V jiné dny zaplatí snoubenci výše uvedený provozní poplatek 1.000,- Kč.
Ve dnech 24.12. - 26.12. a 1.1. se neoddává. Správní poplatek za jiné vhodné místo ke sňatku nebo za jiný oddávající den se nenačítává.


Snoubenec, který je státním občanem ČR, k vyplněnému dotazníku k uzavření manželství připojí:

 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost

 • rodný list

 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)

 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)

 • případný úmrtní list zemřelého manžela

 • případný pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu).

 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci

 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci

Snoubenec, který je cizím státním příslušníkem – k vyplněnému dotazníku k uzavření manželství připojí:

 • doklad k prokázání totožnosti (platný cestovní pas,průkaz povolení k pobytu),

 • doklad o narození (úřední překlad + kopie cizozemského dokladu ověřená příslušnými vyššími orgány státu, který jej vydal a superlegalizace českého zastupitelského úřadu),

 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství obsahující jméno a příjmení snoubence, datum narození, údaj o trvalém bydlišti, státní občanství, rodinný stav – pokud některý údaj není v dokladu uveden, musí být doložen samostatným potvrzením, pokud nelze toto potvrzení ze závažných důvodů obstarat (obstarání tohoto potvrzení je spojeno s těžko překonatelnou překážkou), může o této chybějící skutečnosti učinit cizinec prohlášení před konzulem svého domovského státu,

 • doklad o povolení pobytu na území ČR z cizinecké policie ČR (dle pobytu cizince na území ČR) – ne starší 7 dnů před konáním svatebního obřadu, tento doklad je třeba předložit nejpozději 3 dny před obřadem, jinak nemůže být manželství uzavřeno.

Dále je třeba na vlastní náklady přizvat soudního tlumočníka v případě, že cizinec nerozumí českému jazyku.

Vystavení oddacích listů již zapsaných svatebních obřadů

Na oddací matrice lze rovněž získat za správní poplatek 100,- Kč duplikát oddacího listu, uskutečnil-li se sňatek v našem matričním obvodě po 10.1.1922 (pro část Běhařovice) a od roku 1911 (pro část Mikulovice).

Svatební obřady uskutečněné v cizině

Zprostředkovává zápis sňatku uzavřeného v cizině občanem ČR do zvláštní matriky v Brně. Na základě zápisu v této matrice je manželům vystaven český oddací list.

Vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem, které je zpoplatněno částkou 500,-Kč.